REGULAMIN: OGÓLNE WARUNKI UDOSTĘPNIANIA FILMÓW SZKOLENIOWYCH ONLINE

 

Rozdział 1. Ogólne zasady oraz definicje

Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki korzystania ze szkoleń online oferowanych przez  firmę Monika Jurczyk Osa Osobista Stylistka

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący:

 • Dostawca- firma Monika Jurczyk Osa Osobista Stylistka, ul. Mickiewicza 26/98, 46-320 Praszka
 • Zamawiający  - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłasza chęć nabycia szkolenia drogą zakupu i/lub tego zakupu dokonuje
 • Szkolenie - udostępniane przez Dostawcę szkolenie online w postaci filmu umieszczonego w serwisie www.e-stylistka.pl
 • Serwis – strona www.e-stylistka.pl

 

Rozdział 2. Zamówienie szkolenia

 • Warunkiem zamówienia szkolenia jest przesłanie przez Zamawiającego wypełnionego formularza zamówienia szkolenia poprzez rejestrację w serwisie
 • Potwierdzenie zamówienia zostanie automatycznie wysłane pocztą elektroniczną na podany przy rejestracji adres
 • Złożenie zamówienia równoznaczne jest z założeniem konta i uzyskaniem dostępu do panelu obsługi serwisu, jako użytkownik. Szkolenia nie są aktywne do momentu rejestracji wpłaty.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków szkolenia, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.

 

Rozdział 3. Realizacja zamówienia - zakup

 • W ciągu 24 godz. od doręczenia Dostawcy formularza zgłoszenia Zamawiający otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • Wraz z potwierdzeniem zamówienia odpłatnego Szkolenia Zamawiający automatycznie otrzymuje dostęp w panelu użytkownika do Szkolenia „Szafa” gratis.
 • Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera dane do dokonania płatności należności za zamówione Szkolenie przelewem bankowym.
 • Po dokonaniu płatności przelewem na wskazane konto Zamawiający zobowiązany jest przesłać mailem zwrotnym potwierdzenie dokonania wpłaty.
 • W ciągu 48 godz. od doręczenia Dostawcy potwierdzenia wpłaty Zamawiający otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zakupu Szkolenia wraz z dostępem do niego w panelu użytkownika w Serwisie
 • Pozostałe Szkolenia będą nieaktywne, mogą zostać dokupione w drodze kolejnej transakcji.
 • W czasie obowiązywania Promocji, o której komunikat znajduje się w Serwisie Zamawiający, który dokonał zakupu jednego Szkolenia ma prawo zakupić kolejne Szkolenie za połowę ceny. Instrukcja znajduje się w panelu użytkownika.

 

Rozdział 4. Zasady korzystania z zakupionego Szkolenia

 • Szkolenia podlegają ochronie z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw do wykorzystania wizerunku przynależących Dostawcy
 • Wraz z zakupem Szkolenia Zamawiający nabywa prawo do jego użytkowania jedynie dla celów prywatnych
 • Szkolenie nie może być kopiowane, powielane, zapisywane na żadnych nośnikach ani udostępniane w jakikolwiek sposób w Internecie i innych mediach osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie
 • Szkolenie nie może być odtwarzane publicznie w celach komercyjnych, reklamowych i innych
 • Treści merytoryczne zawarte w szkoleniach stanowią dobro intelektualne, do którego prawa autorskie przynależą Dostawcy i nie mogą być w żaden sposób, w całości lub części wykorzystywane, powielane, przetwarzane lub podawane jako własne przez Użytkownika ani osoby trzecie.
 • Zamawiający nie może udostępniać swojego loginu i hasła do panelu użytkownika w Serwisie osobom trzecim.

 

Rozdział 5. Zwroty i reklamacje

 • Dostawca nie przewiduje możliwości odstąpienia od zawartej umowy kupna Szkolenia i nie dokonuje zwrotów wpłaconych należności.
 • Reklamacje produktu rozpatrywane będą jedynie w przypadkach ewentualnych, nieprzewidzianych problemów technicznych, które mogłyby spowodować utrudnienia w korzystaniu przez Zamawiającego z zakupionego Szkolenia w terminie ustawowym 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji drogą mailową poprzez formularz dostępny w Serwisie w zakładce „Kontakt”.
 • Reklamacje płatności rozpatrywane będą jedynie w przypadku ewentualnych, nieprzewidzianych problemów technicznych lub/i komunikacyjnych, które mogłyby spowodować brak rejestracji płatności lub/i brak udostępnienia Szkolenia Zamawiającemu mimo dokonania płatności w ciągu ustawowych 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji drogą mailową poprzez formularz dostępny w Serwisie w zakładce „Kontakt”.

 

Rozdział 6. Wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie ze szkoleń online.

 • W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa: Opera w wersji 10 lub wyższej, Safari w wersji 4 lub wyższej, Chrome w wersji 9 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, Firefox w wersji 3.5 lub wyższej
 • włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, Flash oraz Cookies.
 • Dostawca poleca użycie najnowszych wersji przeglądarek, dostępnych na http://browsehappy.com/. Na starszych wersjach przeglądarek strona może działać niestabilnie.

 

Rozdział 7. Informacje dodatkowe

 • Dostawca posiada i udostępnia na w Serwisie  Politykę Prywatności dotyczącą gromadzonych danych osobowych użytkowników, zgodną z wymogami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

 • Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 • Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 • Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 24.08.2012 roku do odwołania. Dostawca zastrzega sobie prawo ich zmiany i równoczesnego udostępnienia nowych Ogólnych Warunków w Serwisie

Zobacz moje szkolenia

Lekcja 1 Szafa

pobierz za darmo!!
0,-
dowiedz się więcej

Lekcja 2 Zakupy

29,-
dowiedz się więcej

Lekcja 3 Sylwetka

29,-
dowiedz się więcej

100% profesjonalizmu, oszczędności i inspiracji

95% zadowolonych klientek
Akademii Wizerunku Osa.

Badania potwierdzają, że
80% sukcesu zależy
od Twojego wizerunku.

W każdej dziedzinie życia.